ประกันก็ได้ ลงทุนก็ดี รีวิวประกันควบการลงทุน iWealthy

ประกันก็ได้ ลงทุนก็ดี รีวิวประกันควบการลงทุน iWealthy ของ Krungthai AXA

ปรับสัดส่วนการลงทุนได้, เลือกกองทุนเองได้, ชำระเงินเป็นงวด, ลงทุนแบบ DCA ก็ได้

แถมยังลดภาษีได้อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่อยากออมเงินในประกันแต่ได้รับผลตอบแทนแบบการลงทุนกองทุน

ไม่รู้จะเริ่มยังไง เขาก็มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ การซื้อประกันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารจัดการเงินให้งอกเงยและบริหารภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ แอดหาข้อมูลมาสรุปไว้ให้แล้วมาดูกันเลยครับ

~Buffettcode feat. Krungthai AXA

คำเตือน :

ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ :

เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้

รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต ผู้เอาประกันควรศึกษาเอกสารประกอบการ

เสนอขายและหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจขอเอาประกันภัยและเลือกลงทุน

คำเตือน :

ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1159 หรือ https://goo.gl/tTUUoZ