มั่งคั่ง มั่นคง มั่นใจ กับ Thai CG Fund กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

กองทุนหุ้นคุณธรรม !!! THAI CG Fund ลงทุนแล้วมั่งคั่ง มั่นคง และมั่นใจ

ลงทุนในบริษัทที่ดีอย่างที่วอร์รเรน บัฟเฟตต์เคยบอกไว้ว่าคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

กองทุน CG Fund เหล่านี้เกิดจากการรวมตัวกันของ 11 บลจ. 11 กองทุนให้เลือกลงทุนกันได้

มีทั้งกองหุ้นกองหุ้นเล็กกลาง และกอง RMF

ลงทุนในกองทุน CG Fund ดียังไงกดเข้าไปอ่านสรุปกันเลยครับ ^^

ในการใช้ชีวิตและการลงทุน วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีโลกให้ความสำคัญกับ Integrity หรือ ความซื่อสัตย์เป็นอันดับหนึ่งเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือหุ้น นอกจากผลตอบแทนที่ดีแล้วเราควรมองหากองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและคุณธรรมด้วย เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน และนี่คือที่มาของโครงการ CG Fund ร่วมกับ 11 บลจ.

กองทุนจาก 11 บลจ.ได้ร่วมกันกำหนดกฏเกณท์ในการลงทุนเพิ่มเติมจากการเลือกหุ้นที่มีผลประกอบการดีไว้ 3 ขั้นตอนด้วยกันคือมี CG Rating ที่ดีมี 4 ดาวขึ้นไป, ได้รับการรับรองจาก CAC และไม่เคยถูกกล่าวโทษจากกลต.

CAC คือ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปี 2553 และดำเนินการจัดตั้งโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำในภาคเอกชนไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ CAC มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก

1.เปลี่ยนทัศนคติผู้นำภาคธุรกิจปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

2.ผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างโปร่งใส

3.ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากการผูกขาดหรือซื้อความได้เปรียบจากเงินสินบน

CG Rating เป็นคำเรียกง่ายๆ ของโครงการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นการออกรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่ประเมิน CG ของบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งด้วยกฎเกณท์ 241 ข้อในหลักการ 5 อย่างคือ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ปัจจัยแห่งความยั่งยืนและคุณสมบัติ 4 ประการที่หุ้นที่ได้คะแนน CG สูงๆต้องมี

กองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งค่าธรรมเนียม 40% ไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงินเป็นผู้พิจารณา นักลงทุนได้ผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วยังได้สร้างสรรค์สังคมไปในทางที่ดีด้วย

ผู้สนใจลงทุนในกองทุน CG นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ในกองทุนทั้ง 11 บลจ. โดยแต่ละบลจ.มีกลยุทธ์การลงทุนและประเภทกองทุนที่หลากหลาย ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการและวัตถุประสงค์การลงทุน

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน กับการลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น

ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น

เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจผู้ลงทุน